Huishoudelijk reglement

In het Huishoudelijk Reglement (HR) worden allerhande praktische zaken geregeld. De statuten zijn bij een notaris vastgelegd; het HR houden we zelf bij en kunnen we dus makkelijker aanpassen - de Algemene Leden Vergadering mag het HR aanpassen.

Artikel 1. Algemene bepalingen. 

 1. De vereniging genaamd IJsclub Voorschoten/STGV, is bij notariële akte opgericht op 24 februari 1956 en is gevestigd te Voorschoten. 
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 
  van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij 
  notariële akte op 18 mei 2004.

Artikel 2. Rechten Leden. 

 1. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. 
 2. Leden hebben het recht de algemene ledenvergadering van de IJsclub Voorschoten/STGV bij te wonen. 
 3. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een lid ondersteuning op het gebied van als storend ervaren gedrag van een ander, een commissie of het bestuur. De  vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert betrokkene om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te  maken en om de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.

Artikel 3. Het bestuur.

 • De voorzitter is onder meer belast met: 
  • De algemene leiding van het bestuur. 
  • Het er op toezien dat de bestuursleden de hun bij het huishoudelijk reglement opgelegde werkzaamheden naar behoren verrichten. 
  • Het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen.
  • Onderhouden externe contacten. 
  • Coördineert de activiteiten van de IJsclub in algemene zin. 
 • De secretaris is onder meer belast met: 
  • Het bijhouden van de notulen van de vergadering. 
  • Het aankondigen van vergaderingen, bijeenkomsten, verkiezingen en stemmingen. 
  • Het voeren van de correspondentie en het in archief houden van kopie van alle door hem of haar verzonden en van alle ontvangen brieven, voor zover deze niet behoren tot de werkkring van een ander bestuurslid. 
  • Het zorgen voor de totstandkoming van een jaarverslag. 
  • Het in archief bewaren van statuten en huishoudelijk reglement met vermelding van de dag waarop zij in werking treden. 
 • De penningmeester is onder meer belast met: 
  • De inning en het beheer van de gelden van de vereniging. 
  • Het bijhouden van de boekhouding.
  • De verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie.
  • Het voeren van de correspondentie over financiële zaken en het in archief houden van kopie van alle door hem of haar verzonden brieven en van alle ontvangen brieven, voor zover deze betrekking hebben op de financiën van de vereniging.
  • Het indienen van een jaarbegroting.
  • Het opstellen van een financieel jaarverslag.

Taken kunnen gedelegeerd worden. Het bestuur behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken.

Artikel 4. Gedragscode.

Het bestuur wil eraan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Voorschoten wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging en eventuele ouders/verzorgers. IJsclub Voorschoten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die beogen hierbij te helpen. Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden en is vastgelegd in het reglement gedragscode.

Artikel 5. Roken.

Roken en open vuur zijn verboden in het hele verenigingsgebouw van IJsclub Voorschoten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade, van welke aard ook, aan haar leden overkomen. Ieder die zich op het terrein of in het verenigingsgebouw van IJsclub Voorschoten bevindt, in welke hoedanigheid ook, bevindt zich daar voor eigen rekening en risico en neemt ook op deze basis deel aan de activiteiten van IJsclub Voorschoten, al of niet onder leiding van andere leden van IJsclub Voorschoten of van een andere vereniging. IJsclub Voorschoten aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor letsel aan personen, schade aan zaken of diefstal van zaken. Iedereen is verplicht zich terzake voldoende te verzekeren. Het bestuur brengt dit onder de aandacht van de nieuwe leden.

Artikel 7. Beeld- en geluidsmateriaal.

Een lid van de vereniging gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video voor promotionele doeleinden. Naamsvermelding zal alleen plaatsvinden met instemming van de direct betrokkenen.

Artikel 8. Privacyverklaring.

De persoonlijke gegevens van een lid van de vereniging via de inschrijving verstrekt, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, namelijk de ledenadministratie. De persoonlijke gegevens zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden aan derden en worden dus ook niet op internet geplaatst zonder instemming van de betrokkene.

Artikel 9. Verenigingsorgaan.

 • Voor elk geschrift door de vereniging uitgegeven is het bestuur verantwoordelijk, daarbij inbegrepen de website en/of het verenigingsblad.
 • Alle uitgaven ten behoeve van de website en/of het verenigingsblad komen ten laste van de vereniging. Alle baten voortvloeiende uit abonnementen, advertenties en verkoop vallen direct aan de vereniging toe.

Artikel 10. Wijzigingen huishoudelijk reglement.

 • Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht tengevolge een besluit van de algemene ledenvergadering.
 • Het bestuur kan een (tekst)voorstel doen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement.
 • Het bestuur publiceert voor de start van het nieuwe seizoen het geldende huishoudelijk reglement. Eventuele wijzigingen worden op de website van de vereniging gepubliceerd. Ieder lid wordt geacht met de inhoud van het reglement bekend te zijn en zich daaraan te houden.

Artikel 11. Slotbepalingen.

 • De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage opgenomen op de website van de vereniging.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. Indien een artikel voor meerdere uitleg vatbaar mocht zijn of indien artikelen met elkaar in tegenspraak mochten zijn, zal door het bestuur een uitspraak worden gedaan.
 • Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
 • Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van de KNSB.

Dit huishoudelijk reglement trad in werking op 6 juni 2012, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van die dag.

Clubinfo Overzicht