Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van STGV IJsclub Voorschoten.

 

Lidmaatschap Landijsbaan IJsclub Voorschoten

 • Het schaatsseizoen Landijsbaan loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.
 • Voor het lidmaatschap Landijsbaan zijn verplicht gesteld:
  1. Inschrijving als lid bij de Vereniging IJsclub Voorschoten, en
  2. Contributie betaling Landijsbaan Voorschoten
 • Leden mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de Landijsbaan.
 • Aanmelding voor of opzegging van het lidmaatschap Landijsbaan dient schriftelijk te worden gestuurd aan de IJsclub Voorschoten.
 • Opzegging van het lidmaatschap Landijsbaan dient schriftelijk vóór de aanvang van een schaatsseizoen (1 mei) te worden gestuurd aan de IJsclub Voorschoten.
 • Wanneer geen schriftelijke opzegging is ontvangen voor 1 mei wordt het lid geacht zich te hebben aangemeld voor de contributie Landijsbaan in het volgende schaatsseizoen.
 • Bij te laat ontvangen opzegging is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Schaatsen op de landijsbaan geschiedt op eigen risico.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens het gebruik van de landijsbaan.
 • Afgifte contributiebewijs, en daarmee toegang hebbend tot de landijsbaan, vindt alléén plaats na ontvangst van het inschrijvings- en contributiegeld.
 • Kinderen tot en met 5 jaar hebben slechts onder begeleiding van een contributiebewijshoudende volwassene vrij toegang.
 • De kosten zijn op deze pagina te vinden.
 • Mocht na twee herinneringen geen geld worden overgemaakt, dan wordt het betreffende lid uitgeschreven. Bij een nieuwe inschrijving moet dan opnieuw inschrijfgeld betaald worden.
 • Je kunt je lidmaatschap per mail opzeggen (ledenadministratie@stgv.nl), dat kan twee maanden voor de start van het nieuwe seizoen, uiterlijk zaterdag 31 juli 2021.

 

Schaats Trainings Groep Voorschoten (STGV)

De STGV is een groep binnen de landijsbaan die in de Schaatshal Leiden en op de Uithof in Den Haag traint, en daarnaast ook andere trainingen verzorgt (droogtrainen, wielrennen).

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de STGV

 • Het schaatsseizoen van de STGV loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.

 • Voor de deelname aan de schaatstraining(en) van de STGV zijn verplicht gesteld:
  1. Inschrijving als lid bij de Vereniging IJsclub Voorschoten, en
  2. Contributie betaling STGV, en eventueel
  3. Trainingsabonnement(en) schaatstraining(en).

 • Leden van de STGV zijn daarmee automatisch lid van de Landijsbaan IJsclub Voorschoten en mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de landijsbaan.
 • Aanmelding voor of opzegging van het lidmaatschap van de STGV en/of deelname aan de training(en) dan wel wijzigingen aangaande de trainingsabonnement(en) dienen schriftelijk vóór de aanvang van het schaatsseizoen, te worden gestuurd aan de Vereniging IJsclub Voorschoten.
 • Bij niet tijdig ontvangen schriftelijke opzegging of wijziging wordt het lid geacht lid te blijven van de STGV en gelijke trainingsabonnement(en) als het voorgaande schaatsseizoen af te willen nemen.
 • Bij het niet tijdig ontvangen van de schriftelijke opzegging of wijziging is men het volledige bedrag aan contributies en trainingsgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Bij blessure of ziekte kan alleen met een geldige doktersverklaring restitutie van het resterende abonnementsgeld worden geclaimd. Restitutie geldt vanaf het moment dat het verzoek daartoe met het abonnement en de doktersverklaring via de IJsclub Voorschoten is ontvangen door het Gewest Zuid-Holland of het District Sassenheim.
 • Afgifte van het contributiebewijs en het trainingsabonnement - en daarmee toegang hebbend tot de trainingen – vindt plaats na ontvangst van de contributie en trainingsabonnementen.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet gehonoreerde aanvragen voor trainingen op de Uithof en/of de IJshal Leiden, dan wel voor het uitvallen van trainingen. Bij niet gehonoreerde aanvragen is het lid géén trainingsgelden verschuldigd.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens trainingen en/of andere verenigings-activiteiten. Deelname is derhalve op eigen risico.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor leden in te delen bij andere trainingen dan waarvoor is aangemeld. Dit vanzelfsprekend ná overleg met het betrokken lid.
 • Trainingsindeling vindt plaats naar leeftijdscategorie volgens peildatum en schaats niveau.

Peildatum schaatsseizoen

De peildatum voor de indeling naar leeftijdscategorie is 1 juli. Als criterium geldt de leeftijd die op 30 juni is bereikt: 

 • t/m 12 jaar - P (Pupil F t/m A)
 • 13 en 14 jaar - JC (Junior C)
 • 15 en 16 jaar - JB (Junior B)
 • 17 en 18 jaar - JA (Junior A)
 • 19 t/m 22 jaar - NS (Neo-Senior)
 • 23 t/m 38 jaar - S (Senior)
 • 39 jaar en ouder - M (Master)

De kosten voor contributie en trainingen zijn op deze pagina te vinden.

Clubblad

 • Het clubblad "De Stempelpost" wordt in beginsel tweemaal per schaatsseizoen uitgegeven.

 • Beide edities worden gratis verspreid onder de STGV-leden.

 • Eén van de twee edities wordt tevens gratis verspreid onder de leden van de Landijsbaan.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door foutief vermelde informatie.

Opmerking: door gebrek aan bezetting van de redactiecommissie en verbeterde communicatiemogelijkheden via site en mail, is de Stempelpost sinds 2019 niet meer als zodanig op papier uitgebracht.

 

Contributie Overzicht