Over de club

Schaatsen is leuk! Als het vriest is iedereen, jong en oud, op het ijs te vinden. Iedereen is welkom op onze mooie baan midden in Voorschoten. Schaatsen is nog leuker als je het een beetje kunt. Door lid te worden van de Schaats Trainings Groep Voorschoten (STGV) leer je techniek en heb je nog meer plezier!

Ben je overtuigd? Word lid.

Contactinformatie

STGV IJsclub Voorschoten
Postbus 46
2250 AA Voorschoten
 
Bezoekadres:
Clubgebouw en Landijsbaan IJsclub Voorschoten
Anthoni van Leeuwenhoekkade 38
2251 JS Voorschoten
071-5616400
(NB dit is het telefoonnummer van het clubhuis - alleen als de ijsbaan 's winters open is zijn er mensen die kunnen opnemen)
 
 
Contactpersonen
Voorzitter Rob Hemmes voorzitter@stgv.nl
Bestuur Alle leden van het bestuur bestuur@stgv.nl
Secretaris Martha Brouwer ijsclubvoorschoten@stgv.nl
Penningmeester Ilse den Heijer penningmeester@stgv.nl
Ledenadministratie Rob Lith ledenadministratie@stgv.nl
Ledenadministratie landijsbaan Henk Boxman ledenadministratielandijsbaan@stgv.nl
Technische commissie Alle leden van de TC technischecommissie@stgv.nl
Wedstrijden Leiden Edwin en Pim Jonk wedstrijdenleiden@stgv.nl
Wedstrijden Uithof Wim Qualm wedstrijdenuithof@stgv.nl
Fietsen jeugd Jaap Kroes jkroes2@gmail.com
Fietsen volwassenen (diversen) fietsen@stgv.nl
Evenementen Evenementencommissie evenementen@stgv.nl
Website Freek Bomhof webmaster@stgv.nl
Landijsbaan Adri Hendriks landijsbaan@stgv.nl
Clubkleding Ken Ainsworth clubkleding@stgv.nl
Clubgebouw verhuur Nico van der Geest clubhuis@stgv.nl / 06-1142 0629
Vertrouwenspersoon Annet Jonk vertrouwenspersoon@stgv.nl / 06 520 98 697 of 071 579 01 21.

Algemene Ledenvergadering

 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Deze vergaderingen worden in maart en november gehouden. In de maart vergadering legt het bestuur de plannen en begroting voor het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring voor aan de ALV. Een verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. In de november vergadering legt het bestuur verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en bestedingen in het voorgaande verenigingsjaar. De novembervergadering wordt traditiegetrouw afgesloten met een verloting. Het is daarna leuk om met elkaar, onder het genot van een drankje, na te praten.

De vergadering wordt enkele weken tevoren aangekondigd op de website van de STGV, de Facebook pagina van de STGV en in Groot Voorschoten. De vergaderstukken staan vooraf op de website; na de vergadering worden ze weer verwijderd. 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering zijn door leden ook op te vragen bij: ijsclubvoorschoten@hotmail.com.

Wil je je mening geven over de plannen voor het komende verenigingsjaar en wil je meepraten over wat er allemaal binnen de vereniging gebeurt? Kom dan naar de jaarlijkse vergadering!

Piet Hoogeveen Wisselbokaal

Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de Piet Hoogeveen Wisselbokaal uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich verdienstelijk heeft gemaakt of zich bijzonder heeft ingezet voor de IJsclub. Ook persoonlijke prestaties, met name op schaatsgebied, kunnen hierbij worden betrokken.

Statuten

De statuten van de vereniging zijn de 'grondwet' die bij een notaris vastligt.

 

Lees meer

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Algemene bepalingen. 

 1. De vereniging genaamd IJsclub Voorschoten/STGV, is bij notariële akte opgericht op 24 februari 1956 en is gevestigd te Voorschoten. 
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten 
  van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij 
  notariële akte op 18 mei 2004.

Artikel 2. Rechten Leden. 

 1. Leden hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. 
 2. Leden hebben het recht de algemene ledenvergadering van de IJsclub Voorschoten/STGV bij te wonen. 
 3. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een lid ondersteuning op het gebied van als storend ervaren gedrag van een ander, een commissie of het bestuur. De  vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert betrokkene om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te  maken en om de meest wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Dit alles uitsluitend met instemming van betrokkene.

Artikel 3. Het bestuur.

 • De voorzitter is onder meer belast met: 
  • De algemene leiding van het bestuur. 
  • Het er op toezien dat de bestuursleden de hun bij het huishoudelijk reglement opgelegde werkzaamheden naar behoren verrichten. 
  • Het leiden van de bestuurs- en algemene vergaderingen.
  • Onderhouden externe contacten. 
  • Coördineert de activiteiten van de IJsclub in algemene zin. 
 • De secretaris is onder meer belast met: 
  • Het bijhouden van de notulen van de vergadering. 
  • Het aankondigen van vergaderingen, bijeenkomsten, verkiezingen en stemmingen. 
  • Het voeren van de correspondentie en het in archief houden van kopie van alle door hem of haar verzonden en van alle ontvangen brieven, voor zover deze niet behoren tot de werkkring van een ander bestuurslid. 
  • Het zorgen voor de totstandkoming van een jaarverslag. 
  • Het in archief bewaren van statuten en huishoudelijk reglement met vermelding van de dag waarop zij in werking treden. 
 • De penningmeester is onder meer belast met: 
  • De inning en het beheer van de gelden van de vereniging. 
  • Het bijhouden van de boekhouding.
  • De verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie.
  • Het voeren van de correspondentie over financiële zaken en het in archief houden van kopie van alle door hem of haar verzonden brieven en van alle ontvangen brieven, voor zover deze betrekking hebben op de financiën van de vereniging.
  • Het indienen van een jaarbegroting.
  • Het opstellen van een financieel jaarverslag.

Taken kunnen gedelegeerd worden. Het bestuur behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken.

Artikel 4. Gedragscode.

Het bestuur wil eraan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Voorschoten wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging en eventuele ouders/verzorgers. IJsclub Voorschoten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die beogen hierbij te helpen. Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden en is vastgelegd in het reglement gedragscode.

Artikel 5. Roken.

Roken en open vuur zijn verboden in het hele verenigingsgebouw van IJsclub Voorschoten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade, van welke aard ook, aan haar leden overkomen. Ieder die zich op het terrein of in het verenigingsgebouw van IJsclub Voorschoten bevindt, in welke hoedanigheid ook, bevindt zich daar voor eigen rekening en risico en neemt ook op deze basis deel aan de activiteiten van IJsclub Voorschoten, al of niet onder leiding van andere leden van IJsclub Voorschoten of van een andere vereniging. IJsclub Voorschoten aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor letsel aan personen, schade aan zaken of diefstal van zaken. Iedereen is verplicht zich terzake voldoende te verzekeren. Het bestuur brengt dit onder de aandacht van de nieuwe leden.

Artikel 7. Beeld- en geluidsmateriaal.

Een lid van de vereniging gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video voor promotionele doeleinden. Naamsvermelding zal alleen plaatsvinden met instemming van de direct betrokkenen.

Artikel 8. Privacyverklaring.

De persoonlijke gegevens van een lid van de vereniging via de inschrijving verstrekt, worden gebruikt voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, namelijk de ledenadministratie. De persoonlijke gegevens zullen in geen geval ter beschikking gesteld worden aan derden en worden dus ook niet op internet geplaatst zonder instemming van de betrokkene.

Artikel 9. Verenigingsorgaan.

 • Voor elk geschrift door de vereniging uitgegeven is het bestuur verantwoordelijk, daarbij inbegrepen de website en/of het verenigingsblad.
 • Alle uitgaven ten behoeve van de website en/of het verenigingsblad komen ten laste van de vereniging. Alle baten voortvloeiende uit abonnementen, advertenties en verkoop vallen direct aan de vereniging toe.

Artikel 10. Wijzigingen huishoudelijk reglement.

 • Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht tengevolge een besluit van de algemene ledenvergadering.
 • Het bestuur kan een (tekst)voorstel doen tot wijziging van dit huishoudelijk reglement.
 • Het bestuur publiceert voor de start van het nieuwe seizoen het geldende huishoudelijk reglement. Eventuele wijzigingen worden op de website van de vereniging gepubliceerd. Ieder lid wordt geacht met de inhoud van het reglement bekend te zijn en zich daaraan te houden.

Artikel 11. Slotbepalingen.

 • De statuten en het huishoudelijk reglement zijn ter inzage opgenomen op de website van de vereniging.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. Indien een artikel voor meerdere uitleg vatbaar mocht zijn of indien artikelen met elkaar in tegenspraak mochten zijn, zal door het bestuur een uitspraak worden gedaan.
 • Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
 • Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van de KNSB.

Dit huishoudelijk reglement trad in werking op 6 juni 2012, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van die dag.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 • Rob Hemmes (voorzitter)
 • Martha Brouwer (secretaris)
 • Adri Hendriks (bestuurslid)
 • Ilse den Heijer (asp. bestuurslid, penningmeester)
 • Rob Lith (bestuurslid, ledenadministratie)
 • Freek Bomhof (bestuurslid; website, communicatie)
 • Ben Zweers (bestuurslid; technische commissie)

Voor contactgegevens: zie de contactpagina.

Clubkleding

De clubkleding wordt gemaakt bij Bioracer in Belgie en wordt gesponsord door Firma Freek van Os. Hierdoor kan de kwalitatief uitstekende kleding tegen een schappelijke prijs aan de leden worden aangeboden. Het is wenselijk dat alle leden clubkleding gebruiken tijdens de trainingen, zodat de trainers beter overzicht kunnen houden op de groepen.

Schaatskleding
Alle schaatsers die deelnemen aan de trainingen in Leiden moeten een schaatshelm en handschoenen dragen. Het wordt geadviseerd om ook bij de trainingen op De Uithof een schaatshelm te dragen. Handschoenen zijn vanzelfsprekend ook op De Uithof verplicht.
 
Schaatspak Langebaan met cap € 40,-
Schaatspak Marathon zonder cap € 37,50
Salopette met deelbare ritsen € 40,00
Salopette € 37,50
Koerstrui met lange mouwen € 30,-
Schaatstrui € 10,-
Schaatshelm € 17,50
Skeelerpak € 35,-
Tshirt € 15,-

Alle schaatskleding is te verkrijgen in de maten: XS, S, M, L, XL, XXL

Truien zijn verkrijgbaar in de maten 140, 152, 164 en S

Helmen verkrijgbaar in de maten S/M en L/XL

Fietskleding

Buiten het schaatsseizoen zijn veel STGV-leden actief op de (race)fiets. Ook voor de fietsers is STGV-kleding tegen een gereduceerd tarief aan te schaffen. 
 
Koersbroek kort met PRO zeem € 30,-
Koersbroek lang met PRO zeem € 35,-
Wielertrui korte mouwen € 25,-
Wielertrui lange mouwen € 30,-
Wielerbody wind  € 32,50

Alle bovenstaande kledingstukken zijn te verkrijgen in de maten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10

Tijdens de Schaatsenbeurs in september kan kleding worden besteld en gekocht.

Voor vragen of het bestellen van kleding buiten de schaatsenbeurs om, kan contact worden opgenomen met Ken Ainsworth.

Landijsbaan

Aan het begin van de winter (meestal derde weekend van november) wordt de landijsbaan aan de Anthoni van Leeuwenhoekkade onder water gezet door de ijsmeester en met hulp van vrijwilligers worden de tonnen op de baan gezet. Zodra het gaat vriezen en er een ijsdikte van minimaal 8 centimeter is, gaat de ijsbaan open. Dit wordt dan op de website, de STGV facebookpagina en borden in de omgeving gecommuniceerd.

Als het vriezen goed doorzet, worden er ook wedstrijden georganiseerd, zoals de Open Voorschotense Kampioenschappen Marathon en Kortebaan. In overleg met ijsmeester en trainers kunnen de trainingen van het kunstijs in Leiden en Den haag in deze periode verplaatst worden naar het natuurijs in Voorschoten.

De openingstijden zijn in principe van 10.00 - 17.00 en van 19.00 - 22.00 uur. Op feestdagen kan dit afwijken  - raadpleeg dan de website.

In het lidmaatschap van de STGV zit automatisch het lidmaatschap van de IJsclub Voorschoten, zodat er op vertoon van een lidmaatschapskaart gratis toegang is. (Deze wordt thuisgezonden aan het begin van het winterseizoen.)

Het huren van schaatsen, of het ter plekke laten slijpen van schaatsen, is helaas niet mogelijk.

De landijsbaan kan niet open zonder vrijwilligers. Gelukkig kunnen wij bouwen op een grote groep vrijwilligers, maar meer handen maken het werk nog lichter! Wie ook een handje wil bijdragen is welkom bij de ijsmeester of het bestuur (zie de contactpagina).

Clubhuis

Clubhuis algemeen

Het clubhuis wordt naast het gebruik voor de STGV-IJsclub Voorschoten, ook in beperkte mate verhuurd aan leden voor het houden van privé feesten en partijen. In de winter geldt dit onder voorbehoud van de aanwezigheid van natuurijs. Als er natuurijs ligt en de ijsbaan geopend is voor schaatsers worden alle reserveringen, zonder eventuele financiële compensatie, ingetrokken. Reserveringskosten worden vanzelfsprekend wel gerestitueerd.

Onderhoud

Op de derde zaterdag in september vindt altijd de jaarlijkse Doedag plaats. Met een groep vrijwilligers worden de belangrijkste klussen die nodig zijn voor onderhoud aan het clubgebouw en de omgeving onder handen genomen. Hierbij valt te denken aan schoonmaken, snoeien, verven, opruimen en reparaties. Begin september wordt een oproepje op de site geplaatst, waarbij ook een indicatie wordt gegeven van de belangrijkste klussen voor dit jaar, en kan men zich opgeven. 

Verhuur: zie de contactpagina

HuisregelsHet clubhuis ligt in de nabijheid van woningen. Om overlast te voorkomen willen we dat na 24.00 uur (op zondag na 23:00) er geen muziek meer wordt gedraaid. Ga niet te luidruchtig het gebouw uit. Houd s.v.p. rekening met onze buurtbewoners!

Het clubhuis is een ontmoetingsplaats voor sporters. Sporten maakt en houdt gezond en dat willen we graag ook zo uitstralen. Daarom wordt er niet gerookt in het clubhuis. De verstokte rokers zullen dus buiten het clubhuis moeten roken. Dat is goed, maar zorg en dan voor dat de sigarettenpeuken in de sigarettenbak worden gedaan. Wij zien het terras na afloop van het feestje weer peukvrij terug!

We willen het clubhuis en de omgeving graag netjes houden. Huurders zullen zelf moeten zorgdragen voor de schoonmaak na afloop van het feestje. Als er gefrituurd wordt voor een lekker hapje: spoel dan geen frituurvet of olie door toiletten om verstopping te voorkomen. Deponeer het al helemaal niet op het veld of in de bosjes, maar neem het gewoon weer mee naar huis. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle zelf meegenomen artikelen. Vergeet niet om ook toiletpapier, theedoeken, schoonmaakmiddelen en vuilniszakken mee te nemen. De club stelt die niet beschikbaar.

Leden mogen wel gebruik maken van het aanwezige koffiezetapparaat en de waterkokers. Koffie, thee, suiker en melk dienen zelf meegenomen te worden. De geluidsapparatuur mag ook gebruikt worden, behalve de terreininstallatie. Omdat de beamer kwetsbaar is, kan die niet gehuurd worden. Er is een projectiescherm aanwezig. Voor het vertonen van films etc. moet dus zelf een beamer worden meegenomen.

Er is voldoende stallingsruimte voor fietsen naast het clubhuis beschikbaar. Kom dus vooral met de fiets. Auto’s zullen op de openbare weg moeten worden geparkeerd. In ieder geval niet naast of voor het clubhuis om de toegang voor hulpdiensten vrij te houden voor hulpdiensten in het geval iets volledig mis is gegaan.

Onze clubhuisbeheerder Nico van de Geest zal nazien op het correct naleven van deze afspraken. Indien huurders zich niet aan de afspraken houden, zal de borg worden ingehouden.

Huurvoorwaarden

Lidmaatschap

Alleen leden van de IJsclub Voorschoten kunnen het clubhuis huren.

Tijden

Het clubhuis is beschikbaar voor verhuur op de volgende tijden:

 • Gedurende de ochtend en/of middag van 9.00 tot met 17.00 uur.

 • Gedurende de avond van 17.00 tot 24.00 uur (op zondagavond 23.00 uur)

Uiterlijk om 01.00 uur dient iedereen het clubhuis verlaten te hebben.

Prijzen

Een ochtend of een middag het clubhuis huren kost: € 115,00

De huur van het clubhuis voor een avond bedraagt: € 220,00

Let op! Elk uur langer dan de opgegeven tijden kost € 25,00 extra!

Borg

De borg bedraagt € 100,00. Dit wordt terugbetaald aan de huurder mits het clubhuis schoon wordt achtergelaten en er geen overlast geweest is.

Schoonmaken

Het gebouw incl. het omliggende terrein wordt schoon door de ijsclub ter beschikking gesteld aan de huurder, en dient door de huurder ook weer schoon te worden achtergelaten. De nacontrole vindt plaats zo snel mogelijk nadat de huur is afgelopen door de clubhuisbeheerder en huurder.

Betaling

Door contante aanbetaling van een bedrag van € 35,00 aan de clubhuisbeheerder wordt de reservering definitief. De betaling van de resterende huur (minus aanbetaling, inclusief borg) dient vooraf te worden voldaan. Dit kan contant bij de clubhuisbeheerder of worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 94 RABO 0366 1039 11 ten name van IJsclub Voorschoten.

 

 

 

 

 

 

Gedragscode

1. Inleiding

Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Voorschoten wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging en eventuele ouders/verzorgers. IJsclub Voorschoten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden en is vastgelegd in het reglement gedragscode.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden en bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling
Het bestuur van IJsclub Voorschoten wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle leden op een dusdanig niveau te laten sporten dat dit voldoende plezier en uitdaging biedt. Door ontwikkeling van zowel het schaatsen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat IJsclub Voorschoten een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / begeleider / vrijwilliger bij IJsclub Voorschoten wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij IJsclub Voorschoten worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar willen omgaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, begeleiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur van IJsclub Voorschoten vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de schaatssport. Hieronder volgt een aantal algemene regels.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Schaatsen is een individuele sport maar die in verenigingsverband gezamenlijk wordt beoefend en die je dus met elkaar als vereniging en andere verenigingen beoefent. Zonder anderen geen competitie.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag.

Op en rond de sportcomplexen
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de sporters

De spelers zijn als de leden van IJsclub Voorschoten de kern van de vereniging. De sporter:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medesporters.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing. De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor de sporters en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 • Heeft respect voor sporters, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor wedstrijden.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van de sporters.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en andere trainers.
 • Brengt spelers passie bij voor het schaatsen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de sporters.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en begeeft zich niet op het ijs.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de sporters door trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Schaatsers positief aanmoedigen.
 • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen worden gemeld bij de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet rondom de schaatsbaan of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. Bij bepaalde gelegenheden (zoals de nieuwjaarsreceptie) wordt alcohol geschonken.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik binnen de vereniging zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot sancties opgelegd door het bestuur.

10. Ongewenst gedrag

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, negeren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

11. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. In het uiterste geval volgt schorsing of royement.

12. Slotbepalingen

 • De statuten en het reglement gedragscode zijn ter inzage opgenomen op de website van de vereniging.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. Indien een artikel voor meerdere uitleg vatbaar mocht zijn of indien artikelen met elkaar in tegenspraak mochten zijn, zal door het bestuur een uitspraak worden gedaan.
 • Dit reglement gedragscode mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
 • Dit reglement gedragscode trad in werking op 6 juni 2012, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van die dag.

Relevante andere informatie:

 • Vertrouwenspersoon bij de STGV
 • Aansprakelijkheid en veiligheid bij schaatstrainingen
 • Uitgangspunten bij fietstrainingen

 

 

Vertrouwenspersoon

De IJsclub Voorschoten wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig kan zijn met haar of zijn sport; schaatsen, wielrennen en skeeleren.  Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan misschien negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag is voorgekomen. Binnen de IJsclub Voorschoten willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen IJsclub Voorschoten een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Eén centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk én veilig is en blijft. 

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, begeleiders, ouders en medesporters. Wat belangrijk is hierbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en kan op deze manier herhaling voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van IJsclub Voorschoten? Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw trainingsgroep juist is, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • pesten en/of gepest worden;
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medesporter, trainer of begeleider ervaar je als onprettig;
 • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging en/of trainingsgroep;
 • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer of begeleider verstandig is;
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
 • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van IJsclub Voorschoten op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 1. toestemming voor hebt gegeven
 2. van op de hoogte bent 

De activiteiten van de vertrouwens­persoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur.

Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, hoeveel meldingen, van welke aard deze meldingen waren, hoe de voortgang en afsluiting zijn verlopen.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen IJsclub Voorschoten-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen IJsclub Voorschoten-verband en de betrokkene(n).

Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten IJsclub Voorschoten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen IJsclub Voorschoten. 

De vertrouwenspersoon van STGV/IJsclub Voorschoten is Annet Jonk. Annet is al ruim 15 jaar lid van de IJsclub Voorschoten en traint in de ijshal Leiden. In de periode van 2004 t/m 2011 is zij lid geweest van het bestuur, eerst als secretaris en vervolgens als voorzitter. Annet draagt de vereniging en haar leden een warm hart toe en is graag bereid om mee te denken en te helpen als er onverhoopt problemen zijn of dreigen te ontstaan. Mocht er iets zijn waar je mee zit, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen. Je kunt er vanuit gaan dat zij vertrouwelijk met het probleem zal omgaan en alleen in overleg contact op zal nemen met anderen. Contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden via de pagina contactpersonen.

Schaatsenbeurs

Op de derde donderdag van september vindt 's avonds in het clubhuis de jaarlijkse schaatsenbeurs plaats. Iederen (leden en niet-leden) is dan welkom om te klein geworden schaatsen te verkopen en andere goed passende schaatsen te kopen. Ook overige artikelen die met schaatsen te maken hebben kunnen verhandeld worden. Denk hierbij aan racefietsen, fietskleding, schaatskleding, skeelers en beschermmateriaal.

Schaatsspecialist Jan van der Hoorn uit Ter Aar nodigen wij elk jaar uit om met schaatsen (zowel nieuw als tweedehands) en overige artikelen richting Voorschoten te komen.

Daarnaast lopen er diverse trainers en bestuursleden rond die u met vragen kunt bestoken. Ook is het deze avond mogelijk om clubkleding aan te schaffen.