Gedragscode

Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Voorschoten wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging en eventuele ouders/verzorgers. IJsclub Voorschoten moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden en is vastgelegd in het reglement gedragscode.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden en bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling
Het bestuur van IJsclub Voorschoten wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle leden op een dusdanig niveau te laten sporten dat dit voldoende plezier en uitdaging biedt. Door ontwikkeling van zowel het schaatsen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat IJsclub Voorschoten een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / begeleider / vrijwilliger bij IJsclub Voorschoten wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij IJsclub Voorschoten worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar willen omgaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, begeleiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur van IJsclub Voorschoten vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de schaatssport. Hieronder volgt een aantal algemene regels.

Wat zijn onze uitgangspunten?
Schaatsen is een individuele sport maar die in verenigingsverband gezamenlijk wordt beoefend en die je dus met elkaar als vereniging en andere verenigingen beoefent. Zonder anderen geen competitie.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag.

Op en rond de sportcomplexen
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de sporters

De spelers zijn als de leden van IJsclub Voorschoten de kern van de vereniging. De sporter:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medesporters.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing. De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor de sporters en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 • Heeft respect voor sporters, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor wedstrijden.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van de sporters.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en andere trainers.
 • Brengt spelers passie bij voor het schaatsen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de sporters.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdigen worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en begeeft zich niet op het ijs.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de sporters door trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Schaatsers positief aanmoedigen.
 • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kunnen worden gemeld bij de contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet rondom de schaatsbaan of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen. Bij bepaalde gelegenheden (zoals de nieuwjaarsreceptie) wordt alcohol geschonken.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik binnen de vereniging zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot sancties opgelegd door het bestuur.

10. Ongewenst gedrag

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, negeren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

11. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. In het uiterste geval volgt schorsing of royement.

12. Slotbepalingen

 • De statuten en het reglement gedragscode zijn ter inzage opgenomen op de website van de vereniging.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur. Indien een artikel voor meerdere uitleg vatbaar mocht zijn of indien artikelen met elkaar in tegenspraak mochten zijn, zal door het bestuur een uitspraak worden gedaan.
 • Dit reglement gedragscode mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten.
 • Dit reglement gedragscode trad in werking op 6 juni 2012, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van die dag.

Relevante andere informatie:

Clubinfo Overzicht