Algemene voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van STGV IJsclub Voorschoten. Onderstaande versie is op de Algemene Ledenvergadering van 15 juli 2021 vastgesteld.

 

Lidmaatschap Landijsbaan IJsclub Voorschoten

Het schaatsseizoen Landijsbaan loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.

 • Voor het lidmaatschap Landijsbaan zijn verplicht gesteld:
  1. Inschrijving als lid bij de Vereniging IJsclub Voorschoten,
  2. Contributie betaling Landijsbaan Voorschoten, en

Eenmalige voldoening van inschrijfgeld.

 • Leden mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de Landijsbaan na vertoning aan de kassa van hun lidmaatschapskaart.

 • Leden ontvangen jaarlijks na de inning van de contributiegelden hun lidmaatschapskaart. Dit gebeurt via de post, via distributie door de vereniging zelf of per e-mail. 

 • Kinderen tot 6 jaar hoeven geen lidmaatschapsgeld te betalen; zij mogen enkel onder begeleiding van een volwassen lidmaatschapshouder het ijs op.

Aanmelding

 • Aanmelding voor het lidmaatschap Landijsbaan gebeurt via de website of tijdens opening van de ijsbaan aan de kassa van IJsclub Voorschoten.

 • Als meerdere gezinsleden met hetzelfde adres zich inschrijven, dan hoeft er slechts eenmaal inschrijfgeld betaald te worden, indien er gebruik wordt gemaakt van hetzelfde bankrekeningnummer en wordt gekozen voor automatische afschrijving.

 • Een nieuwe inschrijver hoeft evenmin inschrijfgeld te betalen indien deze familielid is van een reeds bestaand lid op hetzelfde adres - onder dezelfde voorwaarden als in het vorige punt genoemd. Bij de inschrijving dient dan de volledige naam van het betreffende bestaande familielid vermeld te worden.

 • De lidmaatschapskosten Landijsbaan zijn op deze pagina te vinden. 

Betaling

 • Betaling geschiedt in principe per automatische incasso. Mocht een nieuw lid desondanks kiezen voor handmatig overmaken van het lidmaatschapsgeld, dan leidt dat tot verhoogd lidmaatschapsgeld.

 • Eind oktober of begin november van het seizoen worden de facturen voor het lidmaatschap verstuurd, waarna de automatische incasso plaatsvindt. 

 • Mocht twee weken na de tweede betalingsherinnering geen geld zijn overgemaakt op de bankrekening van IJsclub Voorschoten, dan wordt het betreffende lid uitgeschreven. Bij een nieuwe inschrijving moet dan opnieuw inschrijfgeld betaald worden. 

 • De IJsclub verwacht van leden dat ze een eventuele wijziging van woonadres, mailadres, telefoonnummer en/of bankrekeningnummer tijdig doorgeven, bij voorkeur via ledenadministratie@stgv.nl. Het actuele mailadres is belangrijk voor de communicatie tussen vereniging en de leden, ook in geval van achterstallige betaling van lidmaatschapsgeld. Het woonadres is belangrijk voor de verzending van de pasjes (en voor de communicatie indien een lid geen emailadres heeft).

Opzegging

 • Opzegging van het lidmaatschap Landijsbaan dient bij voorkeur per e-mail en uiterlijk 1 september in het lopende seizoen te worden gestuurd aan ledenadministratie@stgv.nl. Degene die opzegt, krijgt hiervan een bevestiging. Enkel deze bevestiging dient als bewijs van uitschrijving.

 • Wanneer geen opzegging is ontvangen voor 1 september, loopt het lidmaatschap door. 

 • Bij te laat ontvangen opzegging is het volledige bedrag aan contributie verschuldigd; er vindt geen restitutie plaats.

 • Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging zelf kan door het bestuur worden gedaan, als een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan. Een lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Aansprakelijkheid

 • Schaatsen op de landijsbaan geschiedt op eigen risico.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens het gebruik van de landijsbaan. 

 

SchaatsTrainingsGroep Voorschoten (STGV)

De STGV is een groep binnen IJsclub Voorschoten die in de Schaatshal Leiden en op de Uithof in Den Haag traint, en daarnaast andere trainingen verzorgt in de zomermaanden (droogtrainen, wielrennen). Vanuit het STGV-lidmaatschap kan ook worden deelgenomen aan wedstrijden die de KNSB organiseert.

Voorwaarden voor het lidmaatschap van de STGV

 • Het schaatsseizoen van de STGV loopt vanaf 1 mei tot 1 mei.

 • Voor het lidmaatschap van de STGV is betaling van de geldende contributie een voorwaarde.

 • Leden van de STGV zijn automatisch lid van de Landijsbaan IJsclub Voorschoten en mogen tijdens de openstelling onbeperkt schaatsen op de landijsbaan.

 • Leden van STGV zijn door betaling van de contributie automatisch lid van de KNSB.

 • Aanmelding voor of opzegging van het lidmaatschap van de STGV en/of deelname aan training(en) dan wel wijzigingen aangaande de trainingsabonnement(en) dienen uiterlijk 15 augustus bij de vereniging bekend te zijn, bij voorkeur via de e-mail aan ledenadministratie@stgv.nl.

 • Bij niet tijdig ontvangen opzegging of wijziging wordt het lid geacht lid te willen blijven van de STGV en gelijke trainingsabonnement(en) als het voorgaande schaatsseizoen af te willen nemen. Wie nog niet in staat is een definitieve opgave te doen in afwachting van bijv. een schoolrooster, moet dit voor 15 augustus laten weten.  

 • Bij het niet tijdig ontvangen van de opzegging of wijziging is men het volledige bedrag aan contributies en trainingsgelden verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

 • Bij blessure of ziekte kan met een geldige doktersverklaring restitutie van het resterende abonnementsgeld worden geclaimd. Restitutie geldt vanaf het moment dat het verzoek daartoe met het abonnement en de doktersverklaring via de IJsclub Voorschoten is ontvangen door het Gewest Zuid-Holland of het District Sassenheim.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-gehonoreerde aanvragen voor trainingen op de Uithof en/of de IJshal Leiden, dan wel voor het uitvallen van trainingen. Bij niet-gehonoreerde aanvragen is het lid géén trainingsgelden verschuldigd.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade opgedaan tijdens trainingen en/of andere verenigingsactiviteiten. Deelname is derhalve op eigen risico.

 • De vereniging behoudt zich het recht voor leden in te delen bij andere trainingen dan waarvoor is aangemeld. Dit vanzelfsprekend ná overleg met het betrokken lid.

 • Trainingsindeling vindt plaats naar leeftijdscategorie volgens peildatum en naar schaatsniveau.

Peildatum schaatsseizoen

De peildatum voor de indeling naar leeftijdscategorie is 1 juli. Als criterium geldt de leeftijd die op 30 juni is bereikt: 

 • t/m 12 jaar - P (Pupil F t/m A)

 • 13 en 14 jaar - JC (Junior C)

 • 15 en 16 jaar - JB (Junior B)

 • 17 en 18 jaar - JA (Junior A)

 • 19 t/m 22 jaar - NS (Neo-Senior)

 • 23 t/m 38 jaar - S (Senior)

 • 39 jaar en ouder - M (Master)

De kosten voor contributie, trainingen en wedstrijden zijn op deze pagina te vinden.

 Clubnieuws

 • IJsclub Voorschoten en STGV communiceren met de ledengroep via een digitale nieuwsbrief ('Stempelpost'), die op onregelmatige tijden via de mail wordt verspreid. In uitzonderlijke gevallen kan worden gekozen voor een printversie die per post wordt verstuurd.

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onverhoopt foutief vermelde informatie.

 

 

Contributie Overzicht